Onze showroom is gesloten van 20 juli t.e.m. 9 augustus en op 12, 15 & 16 augustus. We wensen jullie een fijn verlof!

Download onze inspiratiefolder

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. De aanbiedingen door ons of in onze naam gedaan, gelden slechts één maand te rekenen vanaf de datum van het aanbod, behoudens afwijkend beding.

3. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verplaatsing- en transportkosten in België, tenzij anders vermeld. Levering worden geacht te worden uitgevoerd op het gelijkvloers, mits gemakkelijke toegang.

4. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. De verkoper zal de nodige inspanningen leveren om hieraan tegemoet te komen, op voorwaarde dat de leveringstermijn realistisch is rekening houdend met de concrete omstandigheden ondermeer met de leverings- en plaatsingscondities van de werf, aanwezigheid van stock, e.a.

5. De opmeting gebeurt na contactname van de verantwoordelijk voor planning, levering en dienst na verkoop van de verkoper. Alle maten, draairichtingen, grepen, glas, kleuren en andere eigenschappen van het bestelde worden definitief vastgesteld bij de opmeting onder voorbehoud van afwijkingen en toleranties eigen aan de gekochte goederen. Met deze afwijkingen worden ondermeer bedoeld normale afwijkingen van producten zoals hout, fineer, glas, pigmenten, verf en andere natuurlijke materialen, bij het verwerken en bij het gebruik ervan; afwijkingen in structuur of kleur tussen producten binnen éénzelfde levering of tussen het monster en de geleverde goederen of tussen de toonzaalmodellen en de geleverde goederen. Plafondhoge kasten kunnen pas opgemeten worden na plaatsing van een vloer en niet op de chappe. Na de plaatsing van de keukenmeubelen kunnen pas de werktabletten opgemeten worden door de steenkapper die in een tweede fase worden geleverd en geplaatst. Al die vaststellingen geschieden al dan niet in het bijzijn van de koper en worden beschouwd door hem te zijn aanvaard. Na opmeting zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

6. De koper is gehouden de nodige medewerking te verlenen bij de levering en de plaatsing van de bestelde goederen. Zo moet de koper ondermeer:
– Toegang verschaffen tot de ruimten waar de levering en/of plaatsing dient te geschieden,
– Zorgen voor effen droge uitgeplakte muren;
– Zorg dragen voor plaatsingscondities die een goede plaatsing mogelijk moeten maken, zoals gereedheid van de werf, nuttige coördinatie van de werkzaamheden, verwijderen van alles wat een goede plaatsing belemmert (zoals plinten, behang, dorpels, elektrische leidingen; bezetwerk, houtwerk, vloeren,…)
– Geldelijk instaan voor alle voorzorgsmaatrege1en die de verkoper moet nemen en voor de schade die zij lijdt om de schade te beperken die de uitvoering van het werk noodzakelijkerwijze aan een derde of aan de koper zelf berokkent en de verkoper vrijwaren voor de aanspraken die derden terzake zouden maken;
– Voldoen aan de hygrothermische voorwaarden voor plaatsing van binnenschrijnwerk: verkoper kan slechts goederen leveren of plaatsen in een voldoende droog gebouw.
Een gebouw kan slechts als voldoende droog beschouwd worden als de gemiddelde kamertemperatuur 18°C tot 22°C en de relatieve vochtigheid 40 tot 65% bedraagt. Bij gebreke hiervan heeft de verkoper of haar plaatser het recht de leverings- en/of plaatsingstermijn te schorsen en een supplement aan te rekenen voor verlet en/of meerwerk. Schade die zouden voortvloeien uit dit verlet en/of meerwerk kan nooit op de verkoper of haar plaatser verhaald worden.

7. Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 15 tot 25 meter (afhankelijk van het gebruik of niet van een lift) gereserveerd worden. De reservatie van deze parkeerplaats en de aanduiding ervan zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

8. Na plaatsing dient de koper zelf in te staan voor de bescherming en/of afdekking van de goederen. Tevens zal hij de meubels onderhouden als een goede huisvader met dien verstande dat agressieve schoonmaakproducten zoals ondermeer antikal, bleekwater en schuursponsen uit den boze zijn. Reinigen van de meubels dient te gebeuren met een vochtige doek en milde schoonmaakproducten zoals dreft, cifcrème of een allesreiniger. De koper erkent dat de verkoper geenszins aansprakelijk is en dat geen klacht kan aanvaard worden ondermeer:
– wanneer na de levering de goederen worden verplaatst of verwerkt door de koper en de verkoper niet zelf de grieven ter plaatse op onaangeroerde goederen kon vaststellen
– wanneer deze betrekking heeft op verkleuringen onder invloed van (zon)licht, die ondermeer bij hout en bij lakwerk kunnen optreden;
– wanneer deze betrekking heeft op grieven veroorzaakt door de koper zelf of door derden.
Kleine gebreken eigen kunnen nooit aan een eis tot ontbinding van de overeenkomst of vervanging, van het geleverde rechtvaardigen. Zij worden desgevallend geretoucheerd met courante hersteltechnieken.

9. Behoudens andersluidend beding, zal de koper eventuele klachten steeds aangetekend overmaken aan de verkoper per aangetekend schrijven:
(a) In geval van zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de acht (8) dagen na levering, plaatsing of uitvoering van de werken
(b) In geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek
De aansprakelijkheid van de verkoper voor zichtbare en/of verborgen gebreken kan niet meer weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen. Na deze termijnen worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip wordt beschouwd als enige en definitieve oplevering. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De korte termijn, waarvan sprake in artikel 1648 BW, wordt conventioneel bepaald op 6 maanden vanaf datum van levering, plaatsing of uitvoering van de werken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of -slijtage van de gebruikte materialen of goederen.
Wordt evenwel nooit door de verkoper gewaarborgd:
– Verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van producten, materialen en toestellen;
– Schade veroorzaakt door overmacht;
– Handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon;
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De verkoper is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de koper of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt weerhouden, is deze beperkt tot (geheel of gedeeltelijke) vervanging of herstel of tot terugbetaling van de prijs. De verkoper kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de koper meegedeeld. (niet van toepassing op consumenten)

10. Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar op de zetel van de verkoper. De plaatser is niet gemachtigd om betalingen in ontvangst te nemen of om namens de verkoper kwijting te verlenen. Alleen personen die hiertoe beschikken over een schriftelijke volmacht kunnen gelden in ontvangst nemen.
De betalingen geschieden behoudens andersluidende overeenkomst als volgt:
– bij bestelling: 30% voorschot te betalen,
– bij plaatsing: 60% te betalen
– 10% na de gehele plaatsing op de bankrekening van de verkoper.
Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden op het rekeningnummer BE46 4721 0002 2136.
Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend, indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.
Ingeval van betwisting van de factuur dient deze geprotesteerd te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het gefactureerde bedrag. De door de klant verschuldigde interest zal bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden, na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling daartoe.
Het gefactureerde bedrag wordt alsdan eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een percentage van 12% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, ongeacht de werkelijk geleden schade en zonder dat deze som lager kan zijn dan 125 euro.

11. De eigendomsoverdracht in uw voordeel vindt plaats na de volledige betaling van het bedrag in hoofdsom en kosten.
Wij behouden ons overigens het recht voor om niet-betaalde goederen terug te nemen op de vervaldag van de factuur nadat wij u een laatste uitstel van 30 dagen voor het betalen van de verschuldigde bedragen hebben gegeven.

12. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert.
De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.
Worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.

13. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.

14. Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten bedragen 250 € per begonnen maand van opslag.

15. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van Il april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de eiser de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.