VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Bestelling: alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van onze firma die door de afnemer goed gekend zijn, regelen de onze opdracht, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de eigen condities.
De opmeting gebeurt na contactname van de verantwoordelijk voor planning, levering en dienst na verkoop van de verkoper. Alle maten, draairichtingen, grepen, glas, kleuren en andere eigenschappen van het bestelde worden definitief vastgesteld bij de opmeting onder voorbehoud van afwijkingen en toleranties eigen aan de gekochte goederen. Met deze afwijkingen worden ondermeer bedoeld normale afwijkingen van producten zoals hout, fineer, glas, pigmenten, verf en andere natuurlijke materialen, bij het verwerken en bij het gebruik ervan; afwijkingen in structuur of kleur tussen producten binnen éénzelfde levering of tussen het monster en de geleverde goederen of tussen de toonzaalmodellen en de geleverde goederen. Plafondhoge kasten kunnen pas opgemeten worden na plaatsing van een vloer en niet op de chappe. Na de plaatsing van de keukenmeubelen kunnen pas de werktabletten opgemeten worden door de steenkapper die in een tweede fase worden geleverd en geplaatst. Al die vaststellingen geschieden al dan niet in het bijzijn van de koper en worden beschouwd door hem te zijn aanvaard. Na opmeting zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
Als de afnemer wijzigingen wenst aan te brengen aan de bestellingen of bij details is dit slechts geldig mits ons schriftelijk akkoord en andersluidende overeenkomsten.
Onze firma behoudt het recht voor, om na één maand vanaf datum der prijsaanvragen een volledige prijsherziening op te maken voor de bestelling, zelfs na ondertekening ervan voor akkoord door de afnemer binnen de gestelde geldigheidsduur, dit geldt voor nog niet uitgevoerde opdrachten en zelfs voor gedeeltelijke uitgevoerde bestellingen. Natuursteen of composite worden enkel in combinatie met een onderkast verkocht behoudens andersluidende vermeldingen.


2. Annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.
Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten bedragen 250 € per begonnen maand van opslag.


3. Plaatsingscondities: de koper is gehouden de nodige medewerking te verlenen bij de levering en de plaatsing van de bestelde goederen. Zo moet de koper ondermeer:
- Toegang verschaffen tot de ruimten waar de levering en/of plaatsing dient te geschieden,
- zorgen voor effen droge uitgeplakte muren;
- Zorg dragen voor plaatsingscondities die een goede plaatsing mogelijk moeten maken, zoals gereedheid van de werf, nuttige coördinatie van de werkzaamheden, verwijderen van alles wat een goede plaatsing belemmert (zoals plinten, behang, dorpels, elektrische leidingen; bezetwerk, houtwerk, vloeren,...)
- Geldelijk instaan voor alle voorzorgsmaatrege1en die de verkoper moet nemen en voor de schade die zij lijdt om de schade te beperken die de uitvoering van het werk noodzakelijkerwijze aan een derde of aan de koper zelf berokkent en de verkoper vrijwaren voor de aanspraken die derden terzake zouden maken;
- Voldoen aan de hygrothermische voorwaarden voor plaatsing van binnenschrijnwerk: verkoper kan slechts goederen leveren of plaatsen in een voldoende droog gebouw. Een gebouw kan slechts als voldoende droog beschouwd worden als de gemiddelde kamertemperatuur 18oC tot 22oC en de relatieve vochtigheid 40 tot 65% bedraagt.
Bij gebreke hiervan heeft de verkoper of haar plaatser het rechts de leverings- en/of plaatsingstermijn te schorsen en een supplement aan te rekenen voor verlet en/of meerwerk. Schade die zouden voortvloeien uit dit verlet en/of meerwerk kan nooit op de verkoper of haar plaatser verhaald worden.
Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 15 tot 25 meter (afhankelijk van het gebruik of niet van een lift) gereserveerd worden.
De reservatie van deze parkeerplaats en de aanduiding ervan zijn de verantwoordelijkheid van de koper.


4. Nazorg: na plaatsing dient de koper zelf in te staan voor de bescherming en/of afdekking van de goederen. Tevens zal hij de meubels onderhouden als een goede huisvader met dien verstande dat agressieve schoonmaakproducten zoals ondermeer antikal, bleekwater en schuursponsen uit den boze zijn. Reinigen van de meubels dient te gebeuren met een vochtige doek en milde schoonmaakproducten zoals dreft, cifcrème of een allesreiniger.
De koper erkent dat de verkoper geenszins aansprakelijk is en dat geen klacht kan aanvaard worden ondermeer:
- wanneer na de levering de goederen worden verplaatst of verwerkt door de koper en de verkoper niet zelf de grieven ter plaatse op onaangeroerde goederen kon vaststellen
- wanneer deze betrekking heeft op verkleuringen onder invloed van (zon)licht, die ondermeer bij hout en bij lakwerk kunnen optreden;
- wanneer deze betrekking heeft op grieven veroorzaakt door de koper zelf of door derden.
Kleine gebreken eigen kunnen nooit aan een eis tot ontbinding van de overeenkomst
of vervanging, van het geleverde rechtvaardigen. Zij worden desgevallend
geretoucheerd met courante hersteltechnieken.

5. Klachtenregeling: onze onderneming zal nooit kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle welk danige moeilijkheden die zich zouden voordoen bij of ter gelegenheid van de levering, ingevolge stakingen, weersomstandigheden, maatregelen van de overheid of alle welk danige gevallen van overmacht. De aflevering is steeds vergezeld van een nota welke ter plaatse ondertekend wordt voor akkoord door de afnemer of zijn afgevaardigde.
Klachten van gelijke aard worden onmiddellijk vermeld op de nota en schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen aan het adres van de firma. Nadien beschouwen wij de geleverde goederen als aanvaard.


(a) In geval van zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de acht (8) dagen na levering, plaatsing of uitvoering van de werken
(b) In geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek De aansprakelijkheid van de verkoper voor zichtbare en/of verborgen gebreken kan niet meer weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen. Na deze termijnen worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip wordt beschouwd als enige en definitieve oplevering. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De korte termijn, waarvan sprake in artikel 1648 BW, wordt conventioneel bepaald op 6 maanden vanaf datum van levering, plaatsing of uitvoering van de werken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of -slijtage van de gebruikte materialen of goederen.
Wordt evenwel nooit door de verkoper gewaarborgd:
- Verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van producten, materialen en toestellen;
- Schade veroorzaakt door overmacht;
- Handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon;
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de aansprakelijkheid

die dwingend door de wet is opgelegd.
De verkoper is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de koper of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt weerhouden, is deze beperkt tot (geheel of gedeeltelijke) vervanging of herstel of tot terugbetaling van de prijs. De verkoper kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de koper meegedeeld. (niet van toepassing op consumenten)
Klachten aangaande rekeningen moeten schriftelijk gedaan worden op ons adres ten laatste acht dagen na ontvangst van de factuur.

6. Facturen zijn contant betaalbaar in onze woonplaats, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk een vervaldatum is voorzien. 
De plaatser is niet gemachtigd om betalingen in ontvangst te nemen of om namens de verkoper kwijting te verlenen. Alleen personen die hiertoe beschikken over een schriftelijke volmacht kunnen gelden in ontvangst nemen. 
De betalingen geschieden behoudens andersluidende overeenkomst als volgt:
- bij bestelling: 30% voorschot te betalen,
- bij plaatsing: 60% te betalen
- 10% na de gehele plaatsing op de bankrekening van de verkoper.
Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden op het rekeningnummer: 
BE46 4721 0002 2136.
Het aanbieden van een wissel of ontvangstkaart wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldvernieuwing.
Met contante betaling wordt bedoeld: betaling per cheque of in baar geld. Voor elke prestatie kunnen wij eisen dat er ten onze voordele voldoende betalingsvoorwaarden worden gesteld.
Elke wijziging in de toestand van overeenkomst, zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzeker solventvermogen, concordaat, faillissement, achterstallige betalingen, wettigt onze firma waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de overeenkomst op te schorten of te vernietigen. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde prestaties van betwistte bestellingen onmiddellijk eisbaar zonder dat hierdoor afstand wordt gedaan van de schadevergoedingen en intresten die onze firma na vergeefse ingebrekestelling toegekend worden.
De publicatie van de naam van de besteller in de lijst der protesten van de aangenomen wisselbrieven en orderbrieven alsook het niet-betalen van een wissel of rekening geeft ons het recht tot onmiddellijke opeising van alle verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de contracten.

7. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, de bijzondere wettelijke moratoire intrest toegepast zoals bepaald in art. 5 van de Wet bij Betalingsachterstand in Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 10,00 % en dit zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.860,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

8. Alle inningskosten zijn eveneens ten laste van de klant.

9. De eigendomsoverdracht in het voordeel van de afnemer vindt plaats na de volledige betaling van het bedrag in hoofdsom en kosten. 
Wij behouden ons overigens het recht voor om niet-betaalde goederen terug te nemen
op de vervaldag van de factuur nadat wij u een laatste uitstel van 30 dagen voor het betalen van de verschuldigde bedragen hebben gegeven.

10. De overeenkomst wordt uitgevoerd om de maatschappelijke zetel van de verkoper. Alle eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter over het Kanton Izegem, en de Ondernemingsrechtbank Gent afd. KORTRIJK. Onze firma behoudt zich het recht voor om het even welk geschil voor gelijk welke andere Rechtbank volgens de wet bevoegd, aanhangig te maken.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Commande : Seules les conditions générales de vente de notre entreprise, bien connues du client, régulent notre mission, même si elles sont contraires à leurs propres conditions.
La mesure est effectuée après le nom de contact du responsable de la planification, de la livraison et du service après-vente du vendeur. Toutes les tailles, les directions tournantes, les poignées, le verre, les couleurs et autres propriétés de l'ordre sont définitivement fixées à la mesure soumise à des déviations et des tolérances propres aux biens achetés. Ces dérogations comprennent l'utilisation d'écarts normaux par rapport à des produits tels que le bois, le placage, le verre, les pigments, la peinture et d'autres matériaux naturels, lorsqu'ils sont transformés et utilisés ; Déviations de structure ou de couleur entre les produits dans un même approvisionnement ou entre l'échantillon et les marchandises livrées ou entre les modèles de salle d'exposition et les produits livrés. Les armoires hautes de plafond peuvent seulement être mesurées après installation d'un plancher et pas sur le Chappe. Après l'installation du mobilier de cuisine, les tablettes de travail peuvent être mesurées par le coiffeur en pierre qui est livré et placé dans une deuxième phase. Toutes ces observations doivent être faites à l'appui de l'acheteur et sont réputées avoir été acceptées par lui. Aucun changement n'est possible après la mesure.
Si le client souhaite apporter des modifications aux commandes ou aux détails, cela n'est valable que si notre accord écrit et d'autres accords.
Notre société se réserve le droit, après un mois à compter de la date de la demande de prix, de procéder à un examen complet des prix de la commande, même après l'avoir signé pour accord par le client dans la période de validité stipulée, cela s'applique à pas encore Contrats exécutés et même pour des ordres partiels exécutés. Pierre naturelle ou composite ne sont vendus qu'en combinaison avec un sous-cabinet sauf indication contraire.


2. L'annulation de la commande doit être faite par écrit. Il n'est valable que si l'acceptation écrite par le vendeur. En cas d'annulation, le client doit payer un forfait de 10% du prix de la commande. Ces frais couvrent les coûts fixes et variables et la perte potentielle de bénéfices. Dans le cas des commandes non courantes, pour lesquelles le vendeur a déjà pris des engagements envers des tiers, une indemnisation des dommages prouvés réels au vendeur est payable.
Si la cuisine est déjà en production, la livraison peut être reportée une fois, avec la particularité que les frais de stockage peuvent être facturés à l'acheteur. Ces coûts s'élèvent à 250 euros par mois de stockage commencé.


3. Conditions de placement : l'acheteur est tenu de coopérer avec la livraison et le placement des marchandises commandées. Par exemple, l'acheteur doit :
-Fournir l'accès aux locaux où la fourniture et/ou l'installation doit avoir lieu,
-Fournir des murs plats à cols secs ;
-Prendre soin des conditions de placement qui permettent un positionnement approprié, tels que la préparation du site, la coordination utile du travail, l'enlèvement de tout ce qui entrave un bon placement (tels que les plinthes, papier peint, rebords, électrique Tours travail occupé, boiseries,,... planchers)
-Être financièrement responsable de tous les voorzorgsmaatrege1en que le vendeur doit prendre et pour les dommages qu'il subit pour réduire les dommages que l'exécution de l'œuvre cause nécessairement à un tiers ou à l'acheteur lui-même et d'indemnifier le vendeur pour le allégations que des tiers feraient à cet égard;
-Rencontrer les conditions Hygrothermal pour le placement de la menuiserie intérieure : le vendeur peut seulement fournir des marchandises ou les placer dans un bâtiment suffisamment sec. Un bâtiment ne peut être considéré comme suffisamment sec que si la température ambiante moyenne est de 18 oC à 22 oC et que l'humidité relative est de 40 à 65 %.
En l'absence de cela, le vendeur ou son placer a le droit de suspendre la période de livraison et/ou d'insertion et de facturer un supplément pour le retardement et/ou plus. Les dommages qui résulteraient de ce retardement et/ou plus ne peuvent jamais être récupérés auprès du vendeur ou de sa place.
Pour assurer un stationnement facile et un déchargement efficace, une place de stationnement de 15 à 25 mètres (selon l'utilisation ou non d'un ascenseur) doit être réservée.
La réservation de ce parking et sa désignation sont la responsabilité de l'acheteur.


4. Suivi: Après l'installation, l'acheteur doit être responsable de la protection et/ou de la couverture des marchandises. Il maintiendra également les meubles comme un bon père de maison, avec la compréhension que les produits de nettoyage agressifs tels que l'Antikal, l'eau de Javel et les éponges à récurer sont hors de question. Le nettoyage des meubles doit être fait avec un chiffon humide et des produits de nettoyage doux tels que Dreft, crème de Cif ou un nettoyant tout usage.
L'acheteur reconnaît que le vendeur n'est en aucune façon responsable et qu'aucune plainte ne peut être acceptée, y compris :
-Si, après la livraison, les marchandises sont déplacées ou traitées par l'acheteur et que le vendeur n'a pas lui-même été en mesure de déterminer les griefs sur place sur des marchandises non touchées
-lorsqu'il s'agit d'une décoloration sous l'influence de la lumière (soleil), qui peut se produire avec le bois et la laque;
-lorsqu'il s'agit de griefs causés par l'acheteur lui-même ou par des tiers.
Les lacunes mineures peuvent ne jamais répondre à une exigence de dissolution de l'Accord
ou de remplacement, de la remise justifier. Ils doivent être
Retouché avec les techniques de récupération actuelles.


5. Plaintes : Notre entreprise ne sera jamais responsable des difficultés qui peuvent survenir à ou à l'occasion de la livraison, en raison de grèves, conditions météorologiques, mesures de la gouvernement ou tout cas de force majeure. La livraison est toujours accompagnée d'une note qui est signée sur place pour un accord par l'acheteur ou son représentant.
Les plaintes de même nature sont immédiatement indiquées sur la note et par écrit dans les huit jours suivant la réception des marchandises à l'adresse de la compagnie. Ensuite, nous considérons les marchandises livrées comme acceptées.
a) En cas de défauts visibles ou de non-conformité, dans les huit (8) jours suivant la livraison, le placement ou l'exécution des œuvres
b En cas de défauts cachés, dans les huit (8) jours suivant la découverte du défaut, la responsabilité du vendeur pour les défauts visibles et/ou cachés ne peut plus être retenue après l'expiration des délais susmentionnés. Après ces délais, les œuvres sont réputées avoir été définitivement acceptées et cette fois-ci
Livraison finale. Le dépôt d'une plainte n'autorise pas le client à suspendre ses obligations de paiement. Le court terme, qui est mentionné à l'article 1648 BW, est traditionnellement déterminé à 6 mois à partir de la date de livraison, de placement ou d'exécution des œuvres. Toute demande d'indemnisation est périmée lors du traitement, de la modification, de la restauration par le client ou par des tiers ou en cas d'utilisation, de chargement et/ou d'usure anormales ou extraordinaires des matériaux ou des marchandises utilisés.
Ne doit jamais être garanti par le vendeur:
-Mauvaise utilisation ou manipulation inappropriée des produits, des matériaux et des appareils;
-Dommages causés par la force majeure;
-Agir ou erreur intentionnelle de toute personne;
La responsabilité du vendeur est limitée à la responsabilité imposée par la loi.
Le vendeur n'est donc en aucun cas responsable de dommages indirects, tels que la perte de chiffre d'affaires, la perte de bénéfices ou l'augmentation des coûts généraux. Le vendeur n'est pas responsable des vices directement ou indirectement causés par un acte de l'acheteur ou d'un tiers, qu'ils soient causés par une erreur ou une négligence. Si la responsabilité du vendeur est retenue, elle se limite au remplacement ou à la réparation (entier ou partiel) ou au remboursement du prix. Le vendeur ne peut en aucun cas être responsable d'erreurs dues à des informations erronées ou incomplètes (par exemple sur le choix matériel ou la méthode de travail) telles qu'elles sont communiquées par l'acheteur. (Non applicable aux consommateurs)
Les plaintes concernant les comptes doivent être faites par écrit à notre adresse au plus tard huit jours après la réception de la facture.


6. Toutes nos factures sont payables en espèces dans notre lieu de résidence, sans rabais, à moins qu'une date d'expiration ne soit fournie.
Le placer n'est pas autorisé à recevoir des paiements ou à accorder la décharge au nom du vendeur. Seules les personnes qui ont une procuration écrite peuvent présenter une demande pour les recevoir.
Les paiements doivent être effectués à moins d'un accord contraire comme suit :
-Lors de la commande: 30% de dépôt à payer,
-Au placement : 60% payable
-10% après le placement total sur le compte bancaire du vendeur.
Le montant de la facture doit être payé net sur le numéro de compte:
BE46 4721 0002 2136.
Offrir une facture de bourse ou une carte de réception ne change pas le lieu de paiement et n'est pas égal au renouvellement de la dette.
Le paiement en espèces signifie le paiement par chèque ou en espèces. Pour chaque performance, nous pouvons exiger que des conditions de paiement suffisantes soient faites pour notre bénéfice.
Tout changement dans l'état d'accord, tel que le décès, l'incapacité, la dissolution ou la modification de l'entreprise, la protestation de l'acceptation, la solvabilité précaire, Concordat, la faillite, les paiements en retard, légitime les garanties de notre société Ou de suspendre ou de détruire une partie ou la totalité de l'accord. Dans ces cas, la valeur de l'exécution déjà livrée des ordonnances contestées est immédiatement payable sans ainsi renoncer aux dommages et intérêts qui sont accordés à notre société après un préavis impayé.
La publication du nom de l'acheteur dans la liste des protestations des lettres d'échange et d'ordre adoptées, ainsi que le non-paiement d'une facture de change ou de compte nous donne le droit de réclamer immédiatement toutes les sommes dues et d'annuler des contrats.


7. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'échéance, sans motifs sérieux, la loi spéciale sur les intérêts d'arriérés s'appliquait comme stipulé dans l'art. 5 de la loi sur le retard de paiement dans les transactions commerciales du 2 août 2002, avec un minimum de 10,00% et ce sans exiger un avis de défaut, et avec un minimum de 50,00 euros et un maximum de 1 860,00 euros, même lors des conditions de répit.

8. Tous les frais de collecte sont également supportés par le client.

9. Le transfert de propriété au profit du client a lieu après le paiement intégral du montant en capital et en coûts.
Nous nous réservons également le droit de retirer des marchandises impayées
À la date d'échéance de la facture après que nous vous avons donné un dernier report de 30 jours du paiement des montants dus.

10. Le contrat est effectué auprès du siège social du vendeur. Tous les litiges possibles relèvent de la compétence exclusive du juge de paix sur le canton d'Izegem et du Tribunal de Commerce de Gent, secteur Kortrijk. Notre société se réserve le droit de porter tout litige devant tout autre tribunal conformément à la loi.